vaioretto・evâgâden (1)

Tôi không thể hiểu được tình yêu