C3 -シーキューブ- (2)

DENGEKI ●NKO
DENGEKI ●NKO
君+呪+私でCUBE!!
君+呪+私でCUBE!!